KOUPILI JSTE NEMOVITOST, KTERÁ MÁ SKRYTÉ VADY, O NICHŽ JSTE NEMĚLI ANI TUŠENÍ?

Zpětné prověření nemovitosti

Zpětné prověření a reklamace nemovitosti

Kdy mohu nemovitost reklamovat?

Koupili jste svůj vysněný dům či byt a po čase na něm objevily vady, o kterých jste při nákupu nevěděli? Zatajil vám předchozí majitel skutečný technický stav nemovitosti, a tak místo bezstarostného bydlení musíte řešit nečekané a nákladné opravy? Skryté vady zakoupené nemovitosti můžete reklamovat až do 5 let od uzavření kupní smlouvy, a v případech, kdy o nich předchozí majitel prokazatelně věděl, dokonce i později.

Právo na reklamaci vad nemovitosti máte v případě, že:

\

jste nemovitost koupili kdykoli po 1. 1. 2014

\

od uzavření kupní smlouvy neuplynulo více než 5 let

\

jste vady nemovitosti v době koupě nemohli rozumně očekávat, např. vás prodávající ani realitní makléř před nákupem neseznámili se skutečným technickým stavem nemovitosti a neupozornili na její vady, případně vás upozornili pouze na některé z nich.

Právo je na vaší straně!

Jak reklamace nemovitosti probíhá?

V rámci Zpětného prověření pro vás ve spolupráci se zkušenými odborníky zajistíme vše potřebné pro úspěšnou reklamaci vad již zakoupené nemovitosti. Kromě detailní technické inspekce a profesionálního posouzení právní a technické dokumentace za vás vyřídíme také veškerou komunikaci s původním majitelem a vyjednáme vám odpovídající slevu z kupní ceny. Pokud mimosoudní dohoda nebude možná, postaráme se prostřednictvím advokátů o její vymáhání.

1 Právní analýza kupní smlouvy
V prvním kroku od vás budeme potřebovat kopii kupní smlouvy pro bezplatné úvodní posouzení vašeho případu. V případě, že advokát potvrdí, že kupní smlouva umožňuje uplatnění reklamace, zahájíme detailní analýzu vaší situace .
  2 Právní a technická analýza dalších dokumentů a okolností nákupu
  Pro podrobnou právní analýzu vašeho případu od vás budeme potřebovat informace o okolnostech nákupu nemovitosti, a také veškeré související dokumenty, které jste od prodávajícího obdrželi (např. pasport nemovitosti, energetické štítky, revizní zprávy, písemnou komunikaci s prodávajícím). Advokát, který bude vaším případem pověřen, pak ve spolupráci s technickým inspektorem zanalyzuje obdržené informace a připraví podklady pro technickou inspekci.
  3 Technická inspekce nemovitosti

  Následně k vám vyšleme certifikovaného inspektora, který provede důkladnou technickou inspekci vaší nemovitosti. Ta trvá zhruba 3 až 5 hodin. Inspektor během ní projde kompletně celou nemovitost od vstupní branky až po střechu a za pomoci profesionálního diagnostického vybavení zanalyzuje 9 klíčových oblastí:

  • statika
  • izolace proti vodě
  • úniky tepla
  • akustika
  • bezpečnost užívání
  • hygiena a zdraví
  • kvalita povrchů
  • technická zařízení budov
  • pozemky
  4 vypracování znaleckého posudku
  Po technické inspekci zpracujeme její závěry do Znaleckého posudku. Jedná se o velmi obsáhlý a detailní dokument, který přesně popisuje zjištěný technický stav nemovitosti a veškeré její závady včetně fotodokumentace.
   6 Seznámení se závěry technické inspekce
   Po vypracování Technického průkazu nemovitosti a Protokolu zpětného prověření nemovitosti vás seznámíme se závěry technické inspekce. Společně si projdeme veškeré zjištěné závady nemovitosti a ujasníme si, o kterých z nich jste v okamžiku koupě věděli či mohli vědět, a o kterých jste naopak nebyli informováni a ani je nemohli předpokládat.
    7 Uplatnění vašeho nároku vůči protistraně

    Zdravá nemovitosti pro vás zajistí i samotné uplatnění reklamace a vyjedná pro vás odpovídající kompenzaci. Abyste se osobně nemuseli o nic starat, poskytnete spolupracujícímu advokátovi plnou moc, díky které vás bude oprávněn zastupovat. Advokát poté připraví dopis, kterým prodávajícímu oznámí zjištěné vady a vyzve jej k úhradě slevy z kupní ceny. Dopis bude prodávajícímu zaslán společně s průvodní dokumentací v podobě:

    • technického průkazu nemovitosti
    • protokolu zpětného prověření
    • analýzy dalších rozhodných právních dokumentů a skutečností
    • posouzení celkového stavu realizovaného obchodu
    • plné moci k vašemu zastoupení

    Vy od nás v této fázi v digitální podobě obdržíte kopii Technického průkazu nemovitosti, Protokolu zpětného prověření a také zmíněného dopisu protistraně.

     8 Komunikace a právní vyjednávání s protistranou
     Advokát následně komunikuje s prodávajícím a vyjednává o možnosti uzavření dohody a výši finanční kompenzace. Doba trvání této fáze záleží do značné míry na vstřícnosti a rychlosti původního majitele.
      9 Dohoda o narovnání a finanční kompenzace nebo soudní řízení
      Završením celého reklamačního procesu je zpravidla uzavření dohody o narovnání, na základě které kupující získá finanční kompenzaci v dohodnuté výši. Celý proces Zpětného prověření a reklamace nemovitosti trvá při bezproblémovém průběhu a jednání s původním majitelem cca 2 až 3 měsíce. V případě, kdy prodávající nemá zájem na adekvátním mimosoudním vyřešení celé záležitosti, závisí délka procesu Zpětného prověření na délce soudního řízení.

       Zpětné prověření a reklamace nemovitosti

       Co všechno Zpětné prověření zahrnuje a kolik stojí?

       Balíček služeb Zpětné prověření zahrnuje:

       Z

       Právní analýzu kupní smlouvy a souvisejících právních a technických dokumentů

       Z

       Technickou inspekci nemovitosti a vypracování Znaleckého posudku

       Z

       Právní zastupování při jednání s prodávajícím, vyjednání dodatečné slevy z kupní ceny a vytvoření dohody o narovnání, případně vymáhání práva na slevu soudní cestou, pokud není možné se s prodávajícím mimosoudně dohodnout

       Cena balíčku se skládá z úvodního poplatku 37 000 Kč a dále provize ve výši 37 % z vyjednané finanční kompenzace. Klient tedy získá částku odpovídající 63 % z vyjednané slevy z kupní ceny.

       Jsme Vaše naděje

       Garance vrácení úvodního poplatku

       Úvodní poplatek se vám vrátí zpravidla mnohonásobně v podobě vyjednané slevy z kupní ceny, ze které následně můžete pokrýt opravu diagnostikovaných vad. Pokud by technická inspekce na vaší nemovitosti neodhalila vady v hodnotě převyšující 100 000 Kč, poplatek vám v plné výši vrátíme.

       Zdravá nemovitost

       Proč právě s námi?

       Zdravá nemovitost pro své zákazníky zajišťuje technickou inspekci nemovitostí a právní servis na vysoké úrovni. Díky tomuto na českém trhu unikátnímu propojení technických a právních služeb dokážeme nejen přesně definovat stav vaší nemovitosti a jejích závad, ale také za vás vyřešíme celý proces jejich reklamace a vyjednání adekvátní finanční kompenzace s předchozím majitelem. Znalecké posudky vytváříme s odborníky na nejvyšší možné úrovní. Služby Zdravé nemovitosti jsou také jedinečné v tom, že za naše zákazníky přebíráme vysoké náklady na advokáta, technického inspektora a činnost dalších zúčastněných osob a také výdaje či rizika související s případným soudním řízením, bez ohledu na jeho výsledek.

       Můžeme reklamovat až 5 let po koupi

       Legislativní pozadí reklamace nemovitosti

       Přijetím nového občanského zákoníku byla od 1. ledna 2014 výrazně posílena práva občanů, kteří nevědomě zakoupili vadnou nemovitost. Zatímco dříve bylo vady nemovitosti možné reklamovat pouze do 6 měsíců od jejího zakoupení, nově může kupující reklamaci uplatnit až do 5 let od nákupu.

       Nová lhůta pro uplatnění reklamace správně reaguje na skutečnost, že řada vad nemovitosti se viditelně projeví až s určitým časovým odstupem, a umožňuje tak kupujícímu reklamovat i vady, které sice na nemovitosti existovaly již v okamžiku nákupu, nemohly však být laickým pohledem dříve odhaleny.

       Odpovědnost za nedostatky ve vlastnostech převáděné nemovitosti nese zásadně prodávající, a to bez ohledu na to, zda o jejich existenci v okamžiku prodeje věděl, či nevěděl, neboť má výrazně vyšší možnost vadám předejít než kupující. Pokud je prokazatelné, že si prodávající byl vytýkaných vad v době prodeje dobře vědom, může být lhůta pro uplatnění reklamace dokonce ještě delší než standardních 5 let.

       Z právního hlediska se vadami nazývají rozdíly mezi tím, v jakém stavu měla být nemovitost kupujícímu předána, a v jakém skutečně předána byla.

       Faktické vady (nikoliv právní vady, které souvisí se splněním všech zákonných náležitostí kupní smlouvy a související dokumentace) lze rozlišovat na vady zjevné a skryté. Zjevnými vadami se rozumí vady zjistitelné při běžné prohlídce nemovitosti či bezprostředně po jejím převzetí. Skrytými vadami se označují vady, které v době předání nemovitosti již existovaly, ale zjistitelné se stanou, respektive v plné míře se projeví, až později.

       Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující neměl při jejím nákupu tušení, vzniká mu v závislosti na rozsahu a povaze vad zákonný nárok na reklamaci, kterou může uplatnit jedním ze tří způsobů dle svého výběru:

       • dodatečná sleva z kupní ceny
       • zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího
       • odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz

       K odstoupení od kupní smlouvy nicméně může dojít pouze v případě závažných vad nemovitosti. Jejich závažnost je vždy posuzována vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Obecně lze říct, že závažná vada je to taková vada, která by změnila vaše rozhodnutí pro nákup dané nemovitosti, pokud byste o ní byli dopředu informováni.

       „Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup společnosti, který není v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce. Vznikne-li mezi společností a spotřebitelem spor, je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.“

       Zdravá nemovitost

       Rychlý konTakt

       Zásady zpracování a ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde.

       1 + 5 =

       Zdravá nemovitost s.r.o.

       Václavské náměstí 806/62, 110 00 Nové město, Praha 1
       IČ: 050 23 441, DIČ: CZ05023441

       Obchodní podmínky

       Formulář pro odstoupení od smlouvy

       Zásady ochrany osobních údajů

       Kontakt

       Bezplatná linka:
       +420 800 899 899

       Napište nám:
       info@zdravanemovitost.cz